Hình 1: Đây là mẫu hình vẽ của hàm số f(x,y) = sin(x + y)Hình 2: đồ thị của các hàm số

quay quanh trục x

Trong Hình 2, các hàm số quay quanh trục x được GraphFunc vẽ cùng một lúc theo cú pháp được minh họa dưới đây: